در این مجلد ضمن مرور بیانات امام و رهبری و مطالبات امامین انقلاب از مدیریت شهری به آسیب شناسی ادوار شورا و پیشنهادهایی برای اصلاح رویه های حاکم بر شورا پرداخته شده است