در نامه به رئیس قوه قضائیه مطرح شد

بی‌توجهی به مطالعات زمین شناسی و ادامه بلندمرتبه سازی در اراضی حسینی الهاشمی توسط تعاونی مسکن نهادهای مختلف می‌تواند منجر به فاجعه انسانی شود

در نامه مدیر گروه مطالعات شهری فاطر به رئیس شورای شهر شیراز مطرح شد

آرا کمیسیون های ماده ۵ ، ۱۰۰ و ۷۷ بر روی سامانه شفافیت شهرداری قرار دهید

عملکرد رئیس و اعضای شورای شهر در ماه های پایانی بر اساس معیار های پیشنهادی در اختیار عموم قرار گیرد.