در نامه مدیر گروه مطالعات شهری فاطر به رئیس شورای شهر شیراز مطرح شد

آرا کمیسیون های ماده ۵ ، ۱۰۰ و ۷۷ بر روی سامانه شفافیت شهرداری قرار دهید

عملکرد رئیس و اعضای شورای شهر در ماه های پایانی بر اساس معیار های پیشنهادی در اختیار عموم قرار گیرد.