ارزیابی عملکرد شورا و شهرداری در سه ماه پایانی سال ۹۹

کف‌سازی یا سهل اندیشی نسبت به هویت فرهنگی یک شهر
معضل بدهی، میراث شورای پنجم برای مدیران شهری آینده

ارزیابی عملکرد شورا و شهرداری شیراز در پاییز ۹۹

نتیجه اجرای پروژه‌های فاقد سابقه تاریخی، هویتی همچون “پل زندگی” شهری بی آرمان با فضاهای ساختگی است.

وجود فساد و رانت در تهیه طرح ساماندهی باغات قصرالدشت و تعیین گروه باغ‌ها یکی از مصادیق فساد ساختاری در حکمرانی محلی است.

در نامه به رئیس شورای شهر شیراز عنوان شد:

عملکرد رئیس و اعضای شورای شهر براساس شاخص های ارائه شده به مردم گزارش شود.

درخواست های شهرداری شیراز از کمیسیون ماده ۵ برای تغییر کاربری منتشر شود.

برای پیشگیری از تضییع حقوق عامه آراء کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ منتشر شود.