باسمه تعالی

جناب آقای دکتر موسوی
رئیس محترم شورای اسلامی شهر شیراز
با سلام
همانگونه که مستحضرید اهمیت عنصر آگاهی در نظام های مردم سالار تا بدان جاست که در فقدان آن و در تجارب تاریخی، یا منجر به شکاف بین مردم و حاکمیت و بی اعتمادی نسبت به نظام سیاسی شده است یا فریب توده ها و تضییع منافع عمومی را در پی داشته است.
اطلاع مردم از عملکرد مسئولین بویژه نمایندگان خود در شوراهای شهر با توجه به متاثر بودن از نتایج و تبعات تصمیمات آنها به صورت روزانه از جمله حقوق ابتدایی و بنیادین آحاد جامعه است. امری که تاکنون با گذشت بیش از سه سال از فعالیت شورای پنجم مورد بی توجهی قرار گرفته و پاسخگویی و شفاف سازی نسبت به عملکرد اعضا اغلب محدود به بیان کلیات و ارائه برخی پروژه های عمرانی شهرداری شیراز شده است. از این رو لازم است که معیارها و شاخص هایی در چارچوب وظایف اعضا و رئیس محترم شورا تدوین و جهت معرفی هرچه بهتر فعالیت ها و نحوه عملکرد ایشان، به پیشگاه مردم عزیز شیراز ارائه شود.
طی سالهای گذشته شاخص هایی معطوف به وظایف اعضای شورای شهر با تلاش گروه مطالعات شهری فاطر تدوین و به پیوست ارائه شده است. لذا خواهشمند است هیئت رئیسه در پاسداشت حق اطلاعاتی مردم با بهره گیری از معیارهای پیشنهادی، عملکرد هر یک از اعضا در صحن، کمیسیون های تخصصی و شوراهای نظارتی را به تفصیل و در اسرع وقت بر روی سایت شورا قرار داده تا عموم مردم، نخبگان و اصحاب رسانه بتوانند در ماه های پایانی شورای پنجم با نگاهی واقع بینانه و به دور از برساخته های رسانه ای عملکرد نمایندگان خود را با شاخص های روشن مورد ارزیابی قرار دهند.
همچنین با توجه به اهمیت کمیسیون های ماده 100 و ماده 77 در جلوگیری از تخلفات و تضییع حقوق عامه و احتمال تعارض منافع اعضا، ضروری است به منظور حذف بسترهای فساد و امکان نظارت اجتماعی موثر، مستند به ماده 2 و 8 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ ثبت این درخواست کلیه آراء کمیسیون ماده 77 مستقر در شهرداری شیراز و کمیسیون های ماده 100 مستقر در مناطق 11 گانه شهرداری و کمیسیون های تجدید نظر به صورت عمومی در سامانه شفافیت شهرداری منتشر شود و بطور کامل در اختیار رسانه ها نیز قرار گیرد. علاوه بر آراء مذکور با توجه به ادامه روند تخریب باغات و بی توجهی به حقوق و سلامت شهروندان و عدم تمکین به اسناد بالادستی، ضروری است کلیه درخواست های شهرداری شیراز از کمیسیون ماده 5 برای تغییر کاربری اراضی در اسرع وقت به صورت عمومی منتشر شود.


با آرزوی توفیق الهی

مدیر گروه
خلیل حاجی پور

رونوشت:
نماینده محترم ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه محترم شیراز
استاندار محترم فارس
دادستان محترم شیراز
اعضای محترم شورای اسلامی شهر شیراز