به دنبال بروز مشکلات و سوء مدیریت شهرداری شیراز در روند برون سپاری خدمات شهرسازی و بی تفاوتی شورای اسلامی شهر شیراز و عدم انجام وظایف نظارتی؛ گروه مطالعات شهری فاطر نامه ای به رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، جناب اقای حقدل، ارسال کرده است. گروه فاطر ضمن توضیح مشکلات و تخلفات و بی کفایتی های مدیریتی، از رئیس شورا درخواست شفاف سازی روند برون سپاری و برگزاری آزمون و شناسایی و برخورد با متخلفین را کرده است. تصویر نامه مذکور در ذیل درج شده است.