گروه مطالعات شهری فاطر:

نقشه شفافیت، سندی است که میزان شفافیت حوزه های محتلف در یک سازمان یا یک مجموعه را نمایش می دهد. در واقع نقشه شفافیت مشخص می کند که عملکرد یک مجموعه یا یک فرد چقدر شفاف است. عموما این نقشه از احصاء حوزه های کاری، وظایف، فعالیت ها، روندها و فرآیند های سازمان های محلی یا ملی و بررسی میزان شفافیت هر یک از موارد ذکر شده (بر اساس اسناد و مدارک موجود) تهیه می شود.

بر اساس همین روند، نقشه شفافیت شورای اسلامی شهر شیراز به تفکیک حوزه مسوولیت، سمت، وظایف و فعالیت های قانونی توسط گروه مطالعات شهری فاطر تهیه شده است. قضاوت در خصوص میزان شفافیت، بر اساس عملکرد حال حاضر شورا بوده و چنانچه در آینده تغییری ایجاد شود، رصد و متناسب با آن، نقشه به روز خواهد شد.  95/7/10

1. رئیس شورا

وظایف اقدامات مستندات میزان شفافیت
مدیر جلسات شروع جلسات راس ساعت مقرر گزارش صحن کاملا غیر شفاف
رعایت سقف زمانی جلسات گزارش صحن کاملا غیر شفاف
مدیریت زمان اختصاص یافته به هر دستور کار جهت رعایت سقف زمانی جلسه گزارش صحن کاملا غیر شفاف
اعلان رسمی غیبت و رسیدگی به آن در اولین جلسه بعد گزارش صحن کاملا غیر شفاف
اعلان رسمی تاخیر و رسیدگی به آن در همان جلسه گزارش صحن کاملا غیر شفاف
تذکر در خصوص صحبت خارج از موضوع یا وظایف شورا گزارش صحن کاملا غیر شفاف
منع ناطق از نطق به دلیل دو نوبت تذکر و عدم توجه به تذکرات گزارش صحن کاملا غیر شفاف
ممانعت از توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی در جلسات و پیشگیری از ایجاد زمینه های فضای توهین و افترا گزارش صحن کاملا غیر شفاف
اجازه نطق در دفاع از خود به افراد حقیقی و حقوقی که مورد توهین و تهمت قرار گرفته اند گزارش صحن کاملا غیر شفاف
در اختیار اعضاء گذاشتن دستور جلسات و اطلاعات مرتبط و انتشار عمومی، حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه گزارش صحن کاملا غیر شفاف
ثبت گزارش تفصیلی و رسمی جلسات علنی و غیر علنی گزارش صحن کاملا غیر شفاف
اعلان به موقع دریافت سوال ایراد و اعتراض به شهردار یا مجموعه شهرداری گزارش صحن کاملا غیر شفاف
پیگیری و دریافت گزارش نحوه تشکیل جلسات کمیسیون ها، تعداد جلسات و حضور و غیاب اعضا از روسای کمیسیون ها مکاتبات مثبوت شورا کاملا غیر شفاف
مدیریت امور جاری و اداری شورا پیگیری و دریافت گزارش مأموریت های داخلی و خارجی اعضا و ثبت رسمی آن مکاتبات مثبوت شورا کاملا غیر شفاف
بررسی هزینه-فایده ماموریت های پر هزینه خصوصا سفرهای خارجی مکاتبات مثبوت شورا کاملا غیر شفاف
نظارت بر عملکرد کارکنان شاغل در شورا (اعم از پرسنل دبیرخانه و کارشناسان مستخدم شورا) شامل نظارت بر تاخیر و غیبت و حسن انجام وظایف و … مکاتبات مثبوت شورا کاملا غیر شفاف
رعایت مقررات استخدامی کارکنان مرتبط با شورا و مستخدمینی که به هر نحوی با شورا در ارتباط بوده و بدین سبب حقوق و پاداش و سایر مزایا به ایشان پرداخت می شود. مکاتبات مثبوت شورا کاملا غیر شفاف
پیگیری و دریافت صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری هر شش ماه یک بار، ارسال به صحن و انتشار عمومی آن گزارش صحن و مکاتبات مثبوت شورا کاملا غیر شفاف
پیگیری دریافت و تصویب بودجه در موعد مقرر مکاتبات مثبوت شورا کاملا غیر شفاف
انتشار عمومی، بلافاصه، سریع و مستمر کلیه مصوبات شورا پایگاه رایانه ای شورا کاملا غیر شفاف
اطلاع رسانی عمومی، بلافاصله و مستمر تصمیمات و عملکرد شورا از طریق پایگاه رایانه ای و سایر رسانه ها پایگاه رایانه ای شورا و روزنامه ها تا حدودی شفاف
مدیریت امور مالی حسابرسی سالانه هزینه شورا گزارش صحن و مکاتبات مثبوت شورا کاملا غیر شفاف
حفظ سقف بودجه مصوب شورا گزارش صحن و مکاتبات مثبوت شورا کاملا غیر شفاف
نظارت بر نحوه و میزان پرداخت حق الزحمه جلسات و حق ماموریت اعضا مکاتبات مثبوت شورا کاملا غیر شفاف
حسابرسی سالانه هزینه شورا گزارش صحن و مکاتبات مثبوت شورا کاملا غیر شفاف
نظارت بر نحوه و میزان پرداخت حق الجلسات و حق ماموریت اعضا مکاتبات مثبوت شورا کاملا غیر شفاف
نظارت بر حساب هزینه درآمد سنواتی شهرداری با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف گزارش صحن و مکاتبات مثبوت شورا کاملا غیر شفاف

2. رئیس کمیسیون

مدیریت جلسات شروع جلسات راس ساعت مقرر گزارش کمیسیون کاملا غیر شفاف
رعایت سقف زمانی جلسات گزارش کمیسیون کاملا غیر شفاف
در اختیار اعضاء گذاشتن دستور جلسات و اطلاعات مرتبط و انتشار عمومی، حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه گزارش کمیسیون کاملا غیر شفاف
مدیریت زمان اختصاص یافته به هر دستور کار جهت رعایت سقف زمانی جلسه گزارش کمیسیون کاملا غیر شفاف
ثبت گزارش تفصیلی و رسمی جلسات گزارش کمیسیون کاملا غیر شفاف
تنظیم و ارسال گزارش ماهانه کمیسیون مکاتبات مثبوت شورا کاملا غیر شفاف

3. اعضا

رعایت نظم و مقررات حضور در جلسات راس ساعت مقرر گزارش صحن کاملا غیر شفاف
حضور و عدم وجود غیبت غیر موجه گزارش صحن کاملا غیر شفاف
ایراد نطق های پیش از دستور گزارش صحن کاملا غیر شفاف
رعایت موضوعات مرتبط با وظایف نمایندگی شورا در نطق های پیش از دستور گزارش صحن کاملا غیر شفاف
بررسی و شناخت کمبودها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی … و ارائه پیشنهاد اصلاحی تهیه طرح های پیشنهادی گزارش کمیسیون کاملا غیر شفاف
مشارکت در تهیه طرح های پیشنهادی گزارش کمیسیون و صحن کاملا غیر شفاف
مشارکت در بررسی لوایح شهرداری گزارش کمیسیون و صحن کاملا غیر شفاف
تقویت مشارکت مردمی برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و … گزارش کمیسیون و صحن کاملا غیر شفاف
نظارت نظارت بر حسن اجرای مصوبات گزارش کمیسیون و صحن و مکاتبات شورا کاملا غیر شفاف
نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر و فضاهای شهری و سایر خدمات شهرداری گزارش کمیسیون و صحن و مکاتبات شورا کاملا غیر شفاف
نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری گزارش کمیسیون و صحن و مکاتبات شورا کاملا غیر شفاف
نظارت بر حساب درآمد و هزینه شهرداری گزارش کمیسیون و صحن و مکاتبات شورا کاملا غیر شفاف
نظارت بر معاملات شهرداری گزارش کمیسیون و صحن و مکاتبات شورا کاملا غیر شفاف
نظارت بر جریان دعاوی شهرداری گزارش کمیسیون و صحن و مکاتبات شورا کاملا غیر شفاف
طرح سوال، تذکر و اعتراض به شهردار یا مجموعه شهرداری گزارش کمیسیون و صحن کاملا غیر شفاف
میزان شفافیت بر اساس ارزیابی عملکرد شورای اسلامی شهر شیراز تعیین شده و برای سایر شهرها ممکن است متفاوت باشد.
رنگ قرمز: کاملا غیر شفاف، (عدم ثبت و مستند نگاری و انتشار عمومی)
رنگ زرد: تا حدودی شفاف (نشر در رسانه های غیر مکتوب و مکتوب، نامنظم و دیرهنگام و غیر قابل ارجاع)
رنگ سبز: کاملا شفاف (نشر به صورت مکتوب و قابل ارجاع)