بسم الله الرحمن الرحیم

همانگونه که در بیانیه های تحلیلی گروه مطالعات شهری فاطر بارها هشدار داده شده است، ضعف در بدنه مدیریت شهرداری شیراز و سیاست گذاران و تصمیم گیران حاکم بر شورای شهر، آینده فرهنگی و اقتصادی شهر شیراز و آسایش مردم نجیب شهر ما را با مخاطرات جدی روبرو ساخته است. علاوه بر بسته بودن دایره مدیران و شکل گرفتن روابط غیرشفاف و انتصاب افراد بدون در نظر گرفتن شایستگی های فردی و حرفه ای، نبود ساز و کار تعریف شده برای شناسایی افراد شایسته و عدم وجود بستر مناسب برای رشد نیروی انسانی و عدم واگذاری مسئولیت ها براساس شایسته سالاری؛ وضعیت نابسامان موجود را برای مدیریت شهری به بار آورده است. تنگ نظری و محدود کردن ظرفیت های انسانی به سلیقه های شخصی و رویکردهای غیر مسوؤلانه و غیرعلمی در انتصاب مدیران و حتی کارشناسان، گروه مطالعات شهری فاطر را به این ضرورت رسانده است که با اجتناب از تنگ نظری های مرسوم سیاسی به وسیله اعلام فراخوانی عمومی نیروهای شایسته و توانمند در حوزه شهری را شناسایی کند.

وجود چنین پایگاه داده ای از نیروهای توانمند در شهر شیراز اولا ادعای گروه های سیاسی و مدیران ارشد را در محدود بودن حق انتخاب و بکارگیری افراد در مسئولیت های کلیدی را نقض خواهد کرد، ثانیا می توان این ظرفیت بی بدیل را ضمن به اشتراک گذاشتن با سایر دلسوزان، در بزنگاه هایی همچون انتخابات های آتی در معرض انتخاب مردم شریف شیراز قرار داد.

با استفاده از فرم زیر یا با مراجعه به ربات تلگرام modiran_ayande_bot@ می توانید با ثبت مشخصات افراد مدنظر در این امر مهم مشارکت نمایید.

گروه مطالعات شهری فاطر

  • مقطع تحصیلیرشته تحصیلی 
    Add a row
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .