ارزیابی عملکرد شورا و شهرداری در بیست و ششمین بیانیه تحلیلی گروه فاطر

بی توجهی مدیران شهری به دیدگاه های کارشناسی و نبود اراده لازم در اعضای شورای شهر برای دفاع از حقوق مردم ورود سریع و بدون ملاحظه دستگاه قضایی را ایجاب کرده است.

ارزیابی در عملکرد شورا و شهرداری در بهار ۹۹

کلاف سردرگم نیروی انسانی در شهرداری شیراز و رفتار های متناقض شورا

نامه مدیر گروه مطالعات شهری فاطر به رئیس شورای شهر

دفاع جنابعالی از مصوبه مغایر با قانون استخدام کشوری در صحن علنی شورا و اصرار اعضا بر تایید رویه غیرقانونی جذب نیروی انسانی در شهرداری مورد سوال و تامل است…